Sunday 19 May 2024

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc này sẽ áp dụng cho tất cả thu nhập chịu thuế bạn kiếm được từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc khai thuế 2023–24 của bạn.

Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, những thay đổi này sẽ:

 • giảm mức thuế suất 19 phần trăm xuống 16 phần trăm
 • giảm mức thuế suất 32,5 phần trăm xuống 30 phần trăm
 • tăng ngưỡng thuế 37 phần trăm từ $120.000 lên $135.000
 • tăng ngưỡng thuế 45 phần trăm từ $180.000 lên $190.000.

Những thay đổi này sẽ giúp giảm thuế cho tất cả những người đóng thuế ở Úc.


Các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập áp dụng như thế nào?

Các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập cá nhân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu bạn là người đóng thuế ở Úc, bạn được hưởng ngưỡng miễn thuế là $18.200. Điều này nghĩa là bạn có thể có thu nhập lên tới $18.200 mỗi năm mà không phải trả thuế.

Nếu bạn có thu nhập từ $18.201 đến $45.000:

 • $18.200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18.201 đến $45.000.

Nếu bạn có thu nhập từ $45.001 đến $135.000:

 • $18.200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18.201 đến $45.000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45.001 đến $135.000.

Nếu bạn có thu nhập từ $135.001 đến $190.000:

 • $18.200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18.201 đến $45.000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45.001 đến $135.000, cộng với
 • 37 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $135.001 đến $190.000.

Nếu bạn có thu nhập trên $190.000:

 • $18.200 đầu tiên vẫn được miễn thuế; và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18.201 đến $45.000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45.001 đến $135.000, cộng với
 • 37 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $135.001 đến $190.000, cộng với
 • 45 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được trên ngưỡng $190.000.

Một số người đóng thuế, chẳng hạn như người đóng thuế có thu nhập thấp và người cao tuổi ('người cao niên') cũng có thể đủ điều kiện được hưởng các khoản giảm thuế (đôi khi được gọi là hoàn thuế), mà trực tiếp giảm bớt số tiền thuế chung cuộc họ phải trả.

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...