Gắn bucep vào lũa

 Vầy chắc là ok rồi, để xem khi nào nó trổ rễ tự dính được
Comments