Lập trình đơn giản

 func functionName(){what to do}

Muốn lấy giá trị nào đó từ button thì dùng sender. ví dụ: print(sender.blackgroundColor)


Array:

let ArrayName = [A,B,C]

Lấy giá trị ngẫu nhiên trong Array

ImageView1.image = ArrayName[Int.random(in: 0...5)]


  • To assign data type to a variable, we add a colon after variable name

var myage: String = "Ten"

Comments