Sunday 7 January 2024

Lập trình đơn giản

 func functionName(){what to do}

Muốn lấy giá trị nào đó từ button thì dùng sender. ví dụ: print(sender.blackgroundColor)


Array:

let ArrayName = [A,B,C]

Lấy giá trị ngẫu nhiên trong Array

ImageView1.image = ArrayName[Int.random(in: 0...5)]


  • To assign data type to a variable, we add a colon after variable name

var myage: String = "Ten"

No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...