Friday 2 February 2024

Dictionary

To add a key-value pair to a blank dictionary
# Create a blank dictionary my_dict = {} # Add a key-value pair my_dict["key"] = "value" # Now my_dict contains {"key": "value"}

We have a dictionary as below

student_scores = {
"Harry": 81,
"Ron": 78,
"Hermione": 99,
"Draco": 74,
"Neville": 62,
}
If we use
for student in student_scores:
score = student_scores[student]
print(score)
The result would be:
81
78
99
74
62
if we use:
for student in student_scores:
score = student_scores[student]
print(student)
The result would be:
Harry
Ron
Hermione
Draco
Neville
if we use:
print(student_scores)
The result would be:
{'Harry': 81, 'Ron': 78, 'Hermione': 99, 'Draco': 74, 'Neville': 62}


How to add dictionary to a list
# Create a list
my_list = []

# Create a dictionary
my_dict = {"key": "value"}

# Add the dictionary to the list
my_list.append(my_dict)

# Now my_list contains the dictionary
How to get the max value in a dictionary
max_value = max(dictionary.value())


No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...