Tuesday 30 January 2024

Function

 def greet_with(name, location):

    print(f"hello {name}")
print(f"How is the weather in {location}")
greet_with("Harry", "Inala")

No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...