Các định nghĩa cơ bản

Data Type:

 float: Lưu trữ số thập phân. Ví dụ 1993.0709, trong đó 1993 là phần nguyên và .0709 là phần thập phân.

integer: Định dạng số nguyên. Ví dụ 123.

boolean: Chỉ gồm hai giá trị True/False.

string: Chuỗi ký tự


So sánh:

> : lớn hơn

< : nhỏ hơn

== : bằng

!= : không bằng

&&: và

|| : Hoặc là


Range:

a...b: Close range

a..<b: Half open range

...b: One side range

Comments