Tuesday 9 January 2024

Các định nghĩa cơ bản

Data Type:

 float: Lưu trữ số thập phân. Ví dụ 1993.0709, trong đó 1993 là phần nguyên và .0709 là phần thập phân.

integer: Định dạng số nguyên. Ví dụ 123.

boolean: Chỉ gồm hai giá trị True/False.

string: Chuỗi ký tự


So sánh:

> : lớn hơn

< : nhỏ hơn

== : bằng

!= : không bằng

&&: và

|| : Hoặc là


Range:

a...b: Close range

a..<b: Half open range

...b: One side range

No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...