Thursday 18 January 2024

Random in Python

The random module in Python provides functions for generating random numbers. Here's an overview of some commonly used functions within the random module:
 1. 1. random(): Returns a random floating-point number in the range [0.0, 1.0).

  import random value = random.random()
 2. 2. randint(a, b): Returns a random integer in the range [a, b], including both endpoints.

  import random value = random.randint(1, 10)
 3. 3. choice(seq): Returns a random element from the non-empty sequence seq.

  import random value = random.choice([1, 2, 3, 4, 5])
 4. 4. shuffle(seq): Shuffles the elements of a sequence in place.

  import random my_list = [1, 2, 3, 4, 5] random.shuffle(my_list)
 5. 5. sample(population, k): Returns a new list containing k unique elements randomly chosen from the given population.

  import random sample_list = random.sample(range(1, 11), 3)
 6. 6. uniform(a, b): Returns a random floating-point number in the range [a, b) or [b, a) depending on which boundary is smaller.

  import random value = random.uniform(1.5, 2.5)
 7. 7. randrange(start, stop, step): Returns a randomly selected element from the specified range. Similar to range(), you can provide start, stop, and step parameters.

  import random value = random.randrange(1, 10, 2)

 

No comments:

Post a Comment

Mức thuế ở Úc từ 07/2024

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc...